Bruksbetingelser

Norsk versjon. English version below.

Bruksbetingelser for Lingit AS

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du disse vilkårene. Les dem derfor nøye.

Bruk av våre tjenester

Du må følge avtaler som er gjort tilgjengelige for deg i tjenestene.

Du må ikke misbruke våre tjenester. Du må for eksempel ikke forstyrre våre tjenester eller forsøke å få tilgang til dem ved hjelp av en annen metode enn via den grenseflaten og den veiledningen som vi leverer. Du kan bare bruke våre tjenester i henhold til loven, herunder gjeldende lover og bestemmelser. Vi kan suspendere tjenester eller gjøre dem utilgjengelige for deg hvis du ikke overholder våre vilkår eller politikk, eller mens vi undersøker en mulig overtredelse.

Når du bruker våre tjenester gir det deg ikke eierskap over immaterielle rettigheter i våre tjenester eller til det innholdet som du får tilgang til. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke branding, merker eller logoer som brukes i våre tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller endre de juridiske meddelelser som vises i eller sammen med våre tjenester.

Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan sende deg servicemeddelelser, og administrative meddelelser.

Lingit-Konto

Du må ha en Lingit-login eller en annen login fra en 3. part som f.eks. Feide for å bruke våre tjenester. Du oppretter en Lingit-konto ved å gå til https://konto.lingit.no.

Ved å opprette konto legger du igjen en brukeridentitet som vi bruker for å identifisere deg. Denne er enten en e-postadresse, en feide-identitet, Google-identitet eller Apple-Identitet. Registrerer du flere identiteter vil vi lagre en kombinasjon av de identitetene du registrerer.

Hvis du oppdager at din konto eller ditt passord er brukt uten ditt samtykke, må du straks henvende deg til Lingit AS for å få deaktivert kontoen og evt. opprettet en ny.

Beskyttelse av personlige opplysninger og opphavsrett

Når din(e) brukeridentitet(er) brukes for å logge inn og brukertjenesten lagrer vi informasjon om når brukeridenten sist benyttet tjenestene. Formålet er å kunne gi deg support tilknyttet din konto dersom du skulle ha behov for det.

Vi lagrer data om hvordan du bruker våre verktøy og tjenester. Vi lagrer denne informasjonen med det formål å bruke dette til å forbedre våre tjenester. Data om dette blir anonymisert slik at det ikke kan kobles til din brukeridentitet og lagret separat fra Lingit Konto.

I vår personvernerklæring beskrives det hvordan vi behandler og beskytter dine personlige opplysninger når du bruker våre tjenester. Når du bruker våre tjenester, aksepterer du at vi kan bruke dataene i overensstemmelse med vår personvernpolitikk.

Ditt innhold i våre tjenester

Gjennom bruk kan det sendes innhold til noen av våre tjenester, For eksempel at du sender tekst til oss for opplesing eller ord for stave kontrollering/ordprediksjon.

I vår personvernerklæring eller de ytterligere vilkårene som måtte gjelde for de enkelte tjenester, kan du få flere opplysninger om hvordan vi bruker innhold. Hvis du sender inn feedback eller forslag til våre tjenester, kan vi bruke din feedback eller dine forslag uten forpliktelser over for deg.

Ansvar for våre tjenester

I det omfang loven tillater det, fraskriver Lingit og dennes leverandører og distributører seg ansvaret for tap av fortjeneste, inntjening eller data, samt økonomiske tap og indirekte, hendelige, særlige skader i forbindelse med bruken av våre tjenester. Lingit og dennes leverandører og distributører er under ingen omstendigheter ansvarlige for tap eller skader som ikke med rimelighet kan forutsees. Vi kan endre de generelle vilkårene eller ytterligere vilkår på en spesifikk tjeneste som gjelder for en tjeneste. Du bør lese vilkårene jevnlig. Ved behov for fornyet samtykke vil du bli bedt om det når du logger inn. Endringer gjelder ikke med tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst fjorten dager etter at de er publisert. Endringer på grunn av nye funksjoner i en tjeneste eller endringer som er foretatt av juridiske årsaker, trer dog i kraft øyeblikkelig. Hvis du ikke aksepterer de endrede vilkår for en tjeneste, må du stoppe bruken av tjenesten.

I tilfelle en uoverensstemmelse mellom disse vilkår og de ytterligere vilkår er det de ytterligere vilkår som gjelder.

Terms of Service (TOS)

By using our services, you accept these terms. Therefore, read them carefully.

1. Use of our services

You must follow agreements made available to you in the services.

You must not misuse our services. For example, you must not interfere with our services or attempt to access them using any method other than through the interface and guidance we provide. You may only use our services in accordance with the law, including applicable laws and regulations. We may suspend services or make them unavailable to you if you do not comply with our terms or policies, or while we investigate a possible violation.

When you use our services, it does not give you ownership of the intellectual property rights in our services or the content that you access. These terms do not entitle you to use the branding, marks or logos used in our services. You must not remove, hide or alter the legal notices displayed in or with our services.

By using our services, you agree that we may send you service notices and administrative notices.

2. Lingit Account

You must have a Lingit login or another login from a 3rd party such as FEIDE to use our services. You create a Lingit account by going to Velkommen til Lingit konto – Lingit konto

By creating an account, you leave a user identity that we use to identify you. This is either an email address, a FEIDE identity, Google identity or Apple identity. If you register several identities, we will save a combination of the identities you register.

If you discover that your account or password has been used without your consent, you must immediately contact Lingit AS to have the account deactivated and possibly create a new one.

When your user identity (s) are used to log in to the user service, we store information about when the user identity last used the services. The purpose is to be able to provide you with support associated with your account should you need it.

We store data on how you use our tools and services. We store this information for the purpose of using it to improve our services. Data like this is anonymized so that it can not be linked to your user identity and stored separately from Lingit Account.

 Our privacy statement describes how we process and protect your personal information when you use our services. By using our services, you accept that we may use the data in accordance with our privacy policy.

4. Your content in our services

Through use, content can be sent to some of our services, for example that you send text to us for reading or words for spell checking / word prediction.

In our privacy statement or the additional terms that may apply to the individual services, you can get more information about how we use content. If you submit feedback or suggestions to our services, we may use your feedback or suggestions without obligation to you.

5. Responsibility for our services

To the extent permitted by law, Lingit and its suppliers and distributors disclaim liability for loss of profits, earnings or data, as well as financial losses and indirect, incidental, special damages in connection with the use of our services. Lingit and its suppliers and distributors are under no circumstances liable for losses or damages that cannot reasonably be foreseen. We may change the general terms or additional terms of a specific service that apply to a service. You should read the terms and conditions regularly. If you need renewed consent, you will be asked to do so when you log in. Changes do not apply retroactively, and they take effect no earlier than fourteen days after they are published. However, changes due to new features of a service or changes made for legal reasons take effect immediately. If you do not accept the changed terms for a service, you must stop using the service.

In the event of a discrepancy between these terms and the additional terms, it is the additional terms that apply.